سرویس هایی که قصد استفاده از آن ها را دارید (ضروری)ابزارهای توسعه یافته ای که قصد استفاده از آن ها را دارید (‍‍ضروری)